Cây cao su

Bản đồ vùng nguyên liệu Cây cao su
Nhật ký vùng nguyên liệu Cây cao su
Công việc: Vườn cây sầu riêng
Chi tiết: Chăm sóc và cung cấp trái sầu riêng đảm bảo sạch và an toàn cho người tiêu dùng
Ảnh và video
Công việc: Tham gia hệ thống