HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI MINH THỊNH 168

Vùng trồng

Hình ảnh :

Điện thoại liên hệ :

0911332462

Địa chỉ :

Thuận Hà, Đăk Song

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

100 ha

Sản lượng dự kiến :

200 Tấn

Thời gian nuôi trồng :

Quanh năm

Nhật ký vùng sản xuất :