Lúa Thiên Đàng

Vùng trồng

Hình ảnh :

Điện thoại liên hệ :

0919456507

Email :

kysuket@gmail.com

Địa chỉ :

HTX Nông Dân Nha Sáp - Ấp Nha Sáp, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang.

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

29.2 ha

Sản lượng dự kiến :

175 Tấn

Thời gian nuôi trồng :

21/3/2020

Thông tin chung :

Lúa Thiên Đàng được nhà Sư Ruma lấy từ núi bên Thái Lan đem về nhân Giống và sản xuất theo hướng hoàn toàn tự nhiên không can thiệp phân bón hoặc dùng 30kg/ha phân DAP để nuôi cây giai đoạn đẻ nhánh.

Nhật ký vùng sản xuất :