Công ty cổ phần hiệp hội trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam phối hợp tập huấn cho DN, Trang Trại, Tổ hợp tác, hộ nông dân sản xuất nông nghiệp về sàn giao dịch nông sản farm360