Chi tiết:
Đã chuẩn bị sản phẩm sẵn sàng để giao cho khách
Ảnh và video :