HỢP TÁC XÃ THÀNH PHÁT

Vùng trồng

Hình ảnh :

Người đại diện :

Địa chỉ :

Thôn IAPENG, xã IA SOL, Huyện Phú Thiện, tỉnh Gia lai.

Bản đồ vùng sản xuất :

Sản phẩm đang sản xuất :

Diện tích :

100 ha

Sản lượng dự kiến :

5 Tấn

Thời gian nuôi trồng :

quanh năm

Thuộc vùng sản xuất:

Chứng nhận đất đai :

Nhật ký vùng sản xuất :