Vùng sản xuất theo hướng Hữu cơ - Sinh học Cao Lãnh - Đồng Tháp

Vùng trồng

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0834585739

Email :

Xuyentangthikim@gmail.com

Địa chỉ :

Nhị Mỹ - Cao Lãnh - Đồng Tháp

Bản đồ vùng sản xuất :

Sản phẩm đang sản xuất :

Danh sách kĩ thuật viên :

Nhật ký vùng sản xuất :