CÔNG TY TNHH MTV BỐN HIỆP

Quản lý vùng sản xuất
Thôn 2, Xã Quảng Tín, huyện Đắk RLắp, Đắk Nông
1 ha
50 Tấn
Sản xuất theo quy trình hữu cơ

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Tham gia hệ thống
Công việc:
Tham gia hệ thống
Công việc:
Tham gia hệ thống
Công việc:
Tham gia hệ thống
Công việc:
Tham gia hệ thống