HIỆP HỘI TRANG TRẠI VÀ DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Quản lý
farm360.vn@gmail.com
202/3, Hoàng Văn Thụ, phường 2, Quận Tân Bình, tp Hồ Chí Minh

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Thăm vườn caphe
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Công việc:
Công việc:
Chi tiết:
Lúa chưa phun thuốc BVTV lần nào. Không sâu bệnh nhờ sạ hàng, sạ thưa 8kg/công
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
cả quy trình chỉ dùng 3 kg Ure cà mau và 3 kg DAP
Sản phẩm liên quan :
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :