Pham Huu Duc

Nông trại
Mã số thửa: 10
nhanuthien@gmai.com
664an hoà an Nhơn châu thành đồng tháp
Duc
400000 ha
3000 tấn/năm

Nhật ký hoạt động

Công việc: