HỘI NÔNG DÂN XÃ THẮNG HẢI, HÀM TÂN, BÌNH THUẬN

Người đánh giá
Thôn Bàu Giêng, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Công việc:
Công việc:
Công việc:
Công việc: