Hung

Nông trại
Phú Thọ
5 ha
20 tấn/năm

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Tập huấn về bón phân và sử dung thuốc BVTV
Ảnh và video :
Chi tiết:
Tập huấn về bón phân và sử dung thuốc BVTV
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
NPK 10 kg
Công việc:
Chi tiết:
Bón Phân a 5 kg
Sản phẩm liên quan :
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
Gieo với mật độ 30 *40 cm sau gieo tưới nước
Ảnh và video :