Phạm Thị Tươi

Chủ doanh nghiệp
Tp Hồ Chí Minh
Tổng Giám Đốc

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Công việc: