TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THỊ XÃ AN KHÊ

Vùng trồng

Hình ảnh :

Địa chỉ :

664, Quang Trung, Thị Xã An Khê, tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

200 ha

Thuộc vùng sản xuất:

Nhà xưởng liên kết :

Chứng nhận chất lượng :

Nhật ký vùng sản xuất :