Khóm Cầu Đúc

Mã sản phẩm
FARM1322097
Giá sản phẩm : 6500 đ/kg

Lịch sử giao dịch

Hướng dẫn sử dụng

Ăn tươi