Công việc:
Chi tiết:
Tấp huấn truyền thông, tin tức có ích cho việc quảng bá sản phẩm
Ảnh và video :