Cơ sở đóng gói Chanh dây Chư PRông

Mã nhà xưởng : NNHC-850367

Hình ảnh :

Điện thoại liên hệ :

0948850367

Địa chỉ :

Làng Bò, TT Chư PRông, Huyện Chư PRông, Gia Lai

Bản đồ vùng sản xuất :

Sản lượng :

10 tấn/năm

Vùng nguyên liệu đang liên kết :

Nhật ký hoạt động :