Vũ Đức Lãm

Nông trại
Mã số thửa: 01
vuduclam81@gmail.com
Thôn Thống Nhất - Sơn Lang - Kbang - Gia Lai
Chủ nông trại
10000 ha
100 tấn/năm

Nhật ký hoạt động

Công việc: