Hợp Tác Xã Hậu Giang Yên Bình An

Người đánh giá

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
mua bán và chế biến các loại nông sản, như nhãn ido, mãng cầu xiêm, chanh không hạt, và tất cả sản phẩm nông sản khác
Công việc:
Chi tiết:
chuẩn bị giống trồng
Ảnh và video :
Công việc:
Công việc:
Chi tiết:
Túi lưới dùng cho trái cây.
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Công việc: